CÔ KASUGA YURI

Kinh niệm giảng dạy 30 năm. Cô hiện là cố vấn chuyên môn cho Sakura.